Profesjonalna Pracownia Architektoniczna w Krakowie - Kompleksowe Usługi dla Twojego Indywidualnego Projektu

Pracownia architektoniczna jmsSTUDIO działa na rynku nieprzerwanie od 2004 roku w Krakowie. Realizuje projekty w całej Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Jako pracownia architektoniczna w Krakowie, jmsSTUDIO świadczy pełen zakres usług architektonicznych: projekty domów, projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty wnętrz, nadzory autorskie, koordynacje budów, projekty indywidualne.

Podczas procesu inwestycyjnego kompleksowo zajmujemy się jego obsługą, projektowaniem i prowadzeniem procedury administracyjnej łącznie z uzyskaniem wszelkich koniecznych i wymaganych prawem budowlanym oraz przepisami odrębnymi pozwoleń i uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Każdorazowo elastycznie dopasowujemy zakres projektu budowlanego i każdego innego opracowania w zależności od planowanej funkcji obiektu oraz od warunków lokalizacyjnych i wytycznych Klienta.

Zakres projektu budowlanego musi uwzględniać w pełni specyfikę robót budowlanych oraz rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

Wszystkie projekty opracowujemy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi takimi jak : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa Prawo Budowlane, Polskie Normy i inne uchwały , rozporządzenia oraz ustawy włącznie z aktami prawa lokalnego takimi jak Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla którego każdorazowo uzyskujemy wypis i wyrys z Planu zagospodarowania dla działki na której realizujemy projekt czy Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będąca wynikiem analizy urbanistycznej.

Prowadzenie procedury administracyjnej w zakresie:

 • projektant działa jako pełnomocnik klienta
 • architekt przygotowuje i wypełnia wnioski oraz kompletuje załączniki
 • pracownia pozostaje w kontakcie z urzędem i monitoruje przebieg procedury
 • finalnie klient otrzymuje decyzję, uzgodnienie, lub warunki dostawy mediów, inne konieczne dokumenty

Wykonujemy wszystkie opracowanie wynikające z warunków lokalizacyjnych działki budowlanej jak i przepisów odrębnych:

 • Projekt zjazdu z działki drogowej
 • Dokumentacja geotechniczna (badania gruntu), w razie potrzeby projekt geologiczny
 • Projekty przyłączy zgodne z warunkami technicznymi   dysponenta odpowiedniej sieci
 • Uzyskania zgody na wycinkę drzew

Zakres usług jmsSTUDIO obejmuje:

 • projekt koncepcyjny
 • projekt architektoniczny
 • projekt budowlany i budowlany wielobranżowy
 • projekt zagospodarowania terenu
 • analiza nasłonecznienia i przesłaniania dla budynku
 • projekt konstruktorski
 • projekt wykonawczy wielobranżowy
 • projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (WOD-KAN-GAZ-CO)
 • projekty dla odnawialnych źródeł energii
 • pełną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przedmiar prac
 • wymagane Prawem Budowlanym uzgodnienia i pozwolenia takie jak: opinia rzeczoznawcy d/s BHP, d/s higieniczno-sanitarnych, d/s p. Pożarowych
 • uzgodnienie projektu z Wydziałem Ochrony Środowiska
 • uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich i ZIKIT-em
 • uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzgodnienie z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków
 • projekt wnętrz nowoczesnych prostych oraz projekty wnętrz klasycznych - każdy projekt indywidualny jest inny i zaprojektowany adekwatnie do potrzeb klienta
 • projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i projekt instalacji odgromowej
 • projekty SAP, DSO oraz projekty instalacji nisko prądowych w tym CCTV
 • dokumentacja formalno – prawna dla każdej inwestycji
 • nadzór autorski
 • projekt powykonawczy